Colegiul National Sportiv “Cetate” din Deva,

                       organizează  concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

  2  POSTURI  VACANTE  ÎNGRIJITOR  – perioadă determinată

 • Denumirea postului: îngrijitor
 • Nivelul studiilor: gimnaziale / liceale

  1  POST  VACANT  MUNCITOR  NECALIFICAT  – perioadă determinată

 • Denumirea postului: muncitor necalificat
 • Nivelul studiilor: gimnaziale / liceale

  1  POST  VACANT SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE – perioadă nedeterminată 

 • Denumirea postului: supraveghetor de noapte
 • Nivelul studiilor: liceale cu diplomă de bacalaureat
 • Data, ora și locul de desfășurare a concursului: 02.2016, ora 14,00 la Colegiul Național Sportiv ”Cetate”, Str. Axente Sever nr.3, Deva, jud. Hunedoara
 • Data limită de depunere a dosarelor: 02.2016, ora 10,00
 • Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs: telefon : 0254217015, e-mail cnscetate@yahoo.ro, CIF 4374695

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE

În vederea participării la concursul pentru ocuparea posturilor vacante  de :

 • ÎNGRIJITOR
 • MUNCITOR NECALIFICAT

        CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE la concurs :

 să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre al Uniunii Europene sau a statelor aparținând  Spaţiului Economic European și domiciliul în România;

 1. cunoaște limba română, scris și vorbit ;
 2. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu ;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 1. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDIȚII SPECIFICE  DE PARTICIPARE la concurs :

 1. Dovedește cunoștințe și abilități profesionale necesare pentru a îndeplini, în mod optim, sarcinile și atribuțiile de serviciu ;
 2. Gestionează bunurile, efectuează lucrări de îngrijire a sectorului, rezolvă problemele sau dificultățile intervenite în activitatea curentă prin identificarea soluțiilor adecvate, respectă termenele impuse și / sau cuvenite în îndeplinirea sarcinilor și lucrărilor, dovedește inventivitate în găsirea unor căi de optimizare a activității desfășurate.
 3. Comunică în mod clar, coerent și eficient, în formă scrisă și orală. Explică cu claritate sarcinile și obiectivele stabilite. Reprezintă în limitele competenței, unitatea școlară.
 4. Respectă programul de lucru. Își organizează eficient propria activitate. Utilizează eficient și cu responsabilitate resursele materiale și echipamentele din dotare.
 5. Respectă atribuțiile, sarcinile, deciziile și regulamentele interne. Respectă normele, procedurile de sănătate și securitate a muncii pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității precum și pentru sarcinile suplimentare.

 

Dosarul propriu de recrutare al candidaţilor va cuprinde următoarele documente :

 1. a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau ori ce alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitat de autoritatea sau instituția publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor în copie;
 5. e) cazierul judiciar, sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pe care candidează ( până la data desfăşurării primei probe de concurs se aduce originalul).
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate ;
 7. g) curriculum vitae;

Actele prezentate la alin. b) , c ) și  d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea

 TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

recomandate candidaţilor înscrişi la concursul organizat

în vederea ocupării   posturilor de îngrijitor / muncitor necalificat

TEMATICA:

 • Drepturile angajatului;
 • Obligaţiile angajatului;
 • Încetarea contractului individual de muncă;
 • Răspunderea disciplinară. Sancţiunile disciplinare ale salariaţilor;
 • Curăţarea şi igienizarea spaţiilor, băi, holuri , birouri, vestiare
 • Tehnologia curăţeniei;
 • Curăţirea spaţiilor de folosire comună;
 • Echipamente şi materiale folosite în procesul de curăţenie;
 • Obligaţiile şi drepturile angajaţilor  pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă ;
 • Norme generale de conduită profesională a personalului contractual.

 

BIBLIOGRAFIA:

 • Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 Codul muncii , republicata  – art 39, art.40, 55-57; art. 247-248;
 • Norme Generale de Protecţie a muncii – capitolul I şi capitolul II – Titlul II
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare al Colegiului Național Sportiv ”Cetate” Deva
 • Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 – Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

 

 

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE

În vederea participării la concursul pentru ocuparea postului  vacant de :

 • SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE

        CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE la concurs :

 să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre al Uniunii Europene sau a statelor aparținând  Spaţiului Economic European și domiciliul în România;

 • cunoaște limba română, scris și vorbit ;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;
 • are capacitate deplină de exerciţiu ;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

recomandate candidaţilor înscrişi la concursul organizat

în vederea ocupării   postului de supraveghetor de noapte

 

TEMATICA:

Igiena;

Structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliar;

Drepturile și obligațiile elevilor sportivi, Securitatea și sănătatea în muncă, norme de acordarea de prim ajutor;

Structura activităților cu elevii interni, Interdicții și sancțiuni pentru elevii interni;

Comunicarea eficientă cu elevii şi gestionarea conflictelor;

Norme generale de conduită profesională a personalului contractual.

 

BIBLIOGRAFIA:

 

Ordinul nr.1955 din 18.10.1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;

Ordinul nr.5115 din 15 decembrie 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Colegiului Național Sportiv ”Cetate” Deva;

Regulamentul de Ordine Interioară al Internatului;

Iucu, Romiţă – Managementul clasei de elevi. Aplicaţii pentru gestionarea situaţiilor de criză educaţională, Bucureşti, Editura Polirom, 2006;

Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 – Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

Dosarul propriu de recrutare al candidaţilor va cuprinde următoarele documente :

 1. a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau ori ce alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitat de autoritatea sau instituția publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor în copie;
 5. e) cazierul judiciar, sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pe care candidează ( până la data desfăşurării primei probe de concurs se aduce originalul).
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate ;
 7. g) curriculum vitae;

Actele prezentate la alin. b) , c ) și  d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea

 

CALENDAR DE DESFĂȘURARE A  CONCURSULUI

Pentru posturile  declarate vacante

 

 • Concursul constă într-o probă practică / scris și interviu;
 • Organizarea și defășurarea concursului are loc la sediul Colegiului Național Sportiv ”Cetate” Deva;

 

Nr. crt. Etape concurs Data / perioada
1 Depunerea dosarelor până la 22.02.2016,  ora 10,00
2 Selecția dosarelor 22.02.2016 în intervalul 10,00 – 14,00
3 Rezultatul selecției dosarelor 22.02. 2016,  ora 14,00
4 Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor până la 22.02.2016,  ora 16,00
5 Afișarea rezultatelor după contestații 22.02.2016,  ora 18,00
6 Proba practică / scris 23.02.2016 , ora 14,00
7 Rezultat probă practică 24.02.2016,  ora 12,00
8 Depunerea contestațiilor – rezultate probă practică / scris până la 24.02.2016, ora 14,00
9 Afișarea rezultatelor după contestații 24.02.2016, ora 16,00
10 Interviu 25.02.2016, ora 14,00
11 Rezultat probă interviu 25.02.2016, ora 16,00
12 Depunerea contestațiilor – rezultat interviu Până la 25.02.2016, ora 18,00
13 Afișarea rezultatelor FINALE 26.02.2016, ORA 12,00 

 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Sunt declarați admiși la proba practică, pentru accesul în etapa următoare candidații care au obținut minim 50 de puncte.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba practică, respectiv interviu, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei  și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișarea la sediul Colegiului Național Sportiv ”Cetate” Deva, imediat după soluționarea contestațiilor.

În conformitate cu art. 32 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare :

 • În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor până la ora 16 a zilei respective.
 • În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
 • Rezultatele finale se afișează la sediul Colegiului Național Sportiv ”Cetate” Deva, în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32, alin.2 pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii ”Admis” sau ”Respins”.

 

 

CONCURS OCUPARE POSTURI VACANTE

One thought on “CONCURS OCUPARE POSTURI VACANTE

 • Pingback: URL

Leave a Reply