procedura cazuri speciale

REZULTATE PROBE DE APTITUDINI SPORTIVE ADMITERE 2023_2024

GRAFIC PROBE SPORTIVE 2023

 ADMITERE 2023

10-12.05.2023 Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii care doresc să participle la probe de aptitudini sportive (se eliberează la cerere de către secretariatul școlii de proveniență).
15-16.05.2023

(între orele

8,00 – 16,30)

Înscrierea pentru probele de aptitudini sportive la toate disciplinele sportive.

Acte necesare pentru înscriere:

–       anexa fişei de înscriere, eliberată de unitatea şcolară de provenienţă, semnată şi ştampilată,

–       fişa medicală de la medicul de familie – copie xerox sau aviz epidemiologic,

–       adeverinţă medicală de la medicul de familie din care să rezulte ”clinic sănătos”, în vederea „înscrierii la liceul sportiv”,

–       certificat de naştere copie xerox ,

–       carte de identitate copie xerox,

–       carte de identitate, copie xerox, ambii părinţi

–       carnet de legitimare( original şi copie xerox) cuprinzând viza anuală pe 2023 pentru elevii legitimaţi la cluburi sportive din localitate (unde este cazul),

–       sentință de divorț (unde este cazul); dacă copilul este încredințat spre creștere și educare ambilor părinți, este necesară o declarație din care să rezulte faptul că celălalt părinte este de acord cu înscrierea copilului la Liceul cu Program Sportiv ”Cetate”,

–       dosar plic cu numele candidatului, disciplina sportivă, număr telefon elev / părinte.

18.05.2023 Desfășurarea probelor de aptitudini sportive

Metodologia și structura probelor de aptitudini sportive se poate consulta pe site-ul unității  www.lpscetatedeva.ro

Admiterea elevilor în liceele vocaționale, la clasele cu program sportiv, este condiționată de :

Ø  existența avizului medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive – condiție               eliminatorie;

Ø  susținerea și promovarea probelor de aptitudini sportive .

La susținerea probelor de aptitudini sportive, elevii sunt admiși numai în echipament  corespunzător.

Aprecierea probelor se face cu note de la 10 la 1. Nota pentru fiecare probă se calculează ca medie aritmetică, cu rotunjire, a notelor acordate de fiecare dintre cei doi evaluatori. Nota minimă de admitere pentru fiecare dintre probele de aptitudini sportive este 6 (șase).

Nota finală la probele de aptitudini, pe disciplină sportivă, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate la fiecare probă în parte.

Pot fi admiși în liceele vocaționale, la clasele cu program sportiv, doar candidații care au obținut nota finală la probele de aptitudini de minimum 7 (șapte).

Nu se admit contestații la probele de aptitudini sportive.

22.05.2023 Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini sportive
05.07.2023 Comunicarea rezultatelor şi afişarea listei iniţiale a candidaţilor admişi în baza mediei finale de admitere. Media finală de admitere (MFA) se calculează după formula MFA = (3APT+MA) / 4, unde APT este nota la probele de aptitudini iar MA este media de admitere  (calculată ca medie aritmetică a notelor obţinute la Evaluarea Naţională);

Candidații admiși care doresc să renunțe la locul obținut pentru a participa la etapa de  repartizare computerizată, completează în scris o cerere la secretariatul unităţii, de unde vor ridica şi dosarul depus la înscrierea pentru probele de aptitudini. Pe locurile eliberate de aceştia se vor admite următorii candidaţi, în ordinea mediei finale de admitere;

Afişarea listei finale a candidaţilor admişi în clasa a IX-a, an şcolar 2023 – 2024.

7 – 25.07.2023 Depunerea  dosarelor de  înscriere a candidaţilor declaraţi admişi

Acte necesare: Cerere tip, Foaie matricolă clasele V – VIII, Adeverinţă cuprinzând notele de la Evaluarea Naţională

Slide1 Slide2

calendar_admitere-liceu-2023-2024

ordin_admitere-liceu-2023-2024

Anexa_2_calcul_medie_admitere

Metodologie_org_aptitudini_sportive

Anexa_3_Metodologie_org_aptitudini

Anexa_4_Metodologie_org_lb_moderne