Rezultate probe aptitudini 2021

ADMITERE 2021 INFORMATII

ADMITERE LICEU – 2021

 

Filieră: Vocaţională;

Profil: Sportiv;

Specializări: 

an şcolar 2021 – 2022, clasa a IX-a:

2 clase – 48  locuri cu specializările: gimnastică artistică, atletism, gimnastică aerobicăfotbal, handbal, volei, judo, baschet, kaiac canoe, tenis de câmp, karate, lupte libere, etc.

Telefon informații dedicate admiterii – 0254217015

adresă e-mail – sportiv@lpscetatedeva.ro

 

Probele de aptitudini
07 – 14 iunie 2021 Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de învățământ liceal  sau prin mijloace electronice de comunicare și și eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere, însoțite de documentele prevăzute în Anexa nr. 3 la ordin, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere
15 – 18 iunie 2021 Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini, conform prevederilor din Anexa nr. 3
18 iunie 2021 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini
18 iunie 2021 Transmiterea, în format electronic și în scris, către Comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
22 iunie 2021 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizatăActualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați, în aplicația informatică centralizată
13 iulie 2021 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
14 iulie 2021 Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată
15 iulie 2021 Transmiterea de la liceele vocaționale a informațiilor cu privire la candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere.Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși, dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată

Notă: Nu se eliberează fișă de înscriere pentru completarea opțiunilor candidaților care au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, cu excepția candidaților admiși care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut pentru a participa la etapa de repartizare computerizată.Transmiterea, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele pentru care s-au susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

 

ORGANIZAREA ȘI STRUCTURA ECHIVALĂRII PROBELOR DE APTITUDINI SPORTIVE

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE:

7 – 14 iunie 2021 înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de învățământ de către părinte sau tutore legal sau prin mijloace electronice de comunicare (e-mail ), prin  transmiterea unui mesaj ce conține:

– nume, prenume părinte / reprezentant legal,

– număr telefon părinte / reprezentant legal,

– nume, prenume  fiică / fiu.

Mesajul va fi însoțit de un atașament ce conține documentele din dosarul de înscriere si declaratia pe propria raspundere (care se poate descarca de mai jos)

 

Dosarul de înscriere cuprinde:

  • Certificatului de naștere al elevului în copie;
  • Anexa la fişa de înscriere în anul școlar 2020 – 2021 (se ridică de la unitatea şcolară unde termină clasa a VIII-a),
  • Documentele de înscriere prevăzute la punctul a), b) și c) de mai jos.

 

Pentru transmiterea documentelor prin mijloace electronice de comunicare, documentele cuprinse în dosarul de înscriere, vor fi scanate / fotografiate și transmise la adresa de e – mail a unității cu subiectul – ADMITERE.

  1. Înscrierea elevilor pentru admiterea la clasele cu program sportiv este condiţionată de:
  2. a) existența avizului medical, cu specificația „Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive pentru care se constituie clasa, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere (condiție eliminatorie);
  3. b) existența unui document, din cele menționate mai jos, care să ateste că elevul practică organizat, de cel puțin 1 an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (condiţie eliminatorie):

i.carnet de legitimare sportivă (legitimație de sportiv) în disciplina pentru care se constituie clasa, vizat de către forul de specialitate pentru cel puțin unul din ultimii trei ani competiționali (în copie conformă cu originalul);

ii.adeverință de la clubul sportiv/asociația sportivă sau de la unitatea de învățământ cu program sportiv integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puțin un an calendaristic (document original/scanat);

iii.adeverință de la unitatea de învățământ că a participat, în unul din ultimii trei ani școlari, după caz, la etapele județene/ sectoare ale municipiului București, zonale/regionale/municipiul București sau naționale ale competițiilor organizate de Ministerul Educației în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (document original/scanat);

c) adeverință (document original/scanat) de la unitatea de învățământ gimnazial absolvită cu media generală la disciplina educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la această disciplină, în clasele în care a parcurs disciplina (condiție eliminatorie);

d) pot fi admiși în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, doar candidații care au media generală cel puțin 7 (șapte) la disciplina educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII;

2. nota finală la probele de aptitudini (APT) se echivalează cu media generală la disciplina educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la această disciplină, în clasele în care a parcurs disciplina;

3. în cazul în care doi sau mai mulți candidați au medii finale de admitere (MFA) egale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii:

a) locul 1 obținut în unul din ultimii trei ani competiționali la Campionatele naționale organizate de federația națională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;

b) locul 2 obținut în unul din ultimii trei ani competiționali la Campionatele naționale organizate de federația națională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;

c) locul 3 obținut în unul din ultimii trei ani competiționali la Campionatele naționale organizate de federația națională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;

d) participarea, în unul din ultimii trei ani competiționali, la Campionatele naționale organizate de federația națională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;

e) carnet de legitimare sportivă (legitimație de sportiv) în disciplina pentru care se constituie clasa, vizat de către forul de specialitate pentru cel puțin unul din ultimii trei ani competiționali;

f) adeverință de la clubul sportiv/asociația sportivă sau de la unitatea de învățământ cu program sportiv integrat/ suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puțin un an calendaristic;

g) participarea, în unul din ultimii trei ani școlari, la etapele naționale ale competițiilor organizate de Ministerul Educației în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa;

h) participarea, în unul din ultimii trei ani școlari, la etapele regionale/zonale/municipiul București ale competițiilor organizate de Ministerul Educației în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa;

i) participarea, în unul din ultimii doi ani școlari, la etapele județene/sectoare ale municipiului București ale competițiilor organizate de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa;

j) media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;

k) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

l) nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale;

m) nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale;

 

  1. în vederea aplicării criteriilor de departajare a candidaților care au medii finale de admitere (MFA) egale, la dosarul de înscriere se depun, după caz (condiție neobligatorie): a) pentru literele a, b, c și d de la punctul 3 – documente eliberate de federația națională de specialitate;b) pentru literele g, h și i de la punctul 3 – documente eliberate de inspectoratul școlar de care aparține candidatul.

 

Media finală de admitere (MFA) se calculează astfel:

MFA = (3 APT + MA)/4, unde:

APT = nota finală la probele de aptitudini (care se echivalează cu media generală la disciplina educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII);

MA = media de admitere  (care se calculeaza astfel 𝑀𝐴 = 0,2 × 𝐴𝐵𝑆 + 0,8 × 𝐸𝑁,  unde: MA = media de admitere; ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a).

Declaratie pe propria raspundere – Anexe 5 Admitere liceu