LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ”CETATE” DEVA

ADMITERE LICEU 2020 – 2021

CLASA a IX –a – 2 CLASE – 56 LOCURI

FILIERĂ VOCAȚIONALĂ / PROFIL SPORTIV SPECIALIZARE INSTRUCTOR SPORTIV

ORGANIZAREA ȘI STRUCTURA ECHIVALĂRII PROBELOR DE APTITUDINI SPORTIVE

Telefon informații dedicate admiterii – 0254217015

adresă e-mail – sportiv@lpscetatedeva.ro

PERIOADA DE ÎNSCRIERE:

2 – 5 iunie 2020 înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de învățământ

( printr-o programare prealabilă) de către părinte sau tutore legal sau prin mijloace electronice de comunicare (e-mail ), prin  transmiterea unui mesaj ce conține:

– nume, prenume părinte / reprezentant legal,

– număr telefon părinte / reprezentant legal,

– nume, prenume  fiică / fiu.

Mesajul va fi însoțit de un atașament ce conține documentele din dosarul de înscriere.

Dosarul de înscriere cuprinde:

  • Certificatului de naștere al elevului în copie;
  • Anexa la Fisa de inscriere in anul scolar 2020 – 2021 (se elibereaza de la scoala gimnaziala de provenienta)
  • Documentele prevăzute la punctul a), b) și c)

Pentru transmiterea documentelor prin mijloace electronice de comunicare, documentele cuprinse în dosarul de înscriere, vor fi scanate / fotografiate și transmise la adresa de e – mail a unității cu subiectul – ADMITERE

  1. Înscrierea elevilor pentru admiterea la clasele cu program sportiv este condiţionată de:

a) existența avizului medical, cu specificația „Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive pentru care se constituie clasa, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere (condiție eliminatorie);

b) existența unui document, din cele menționate mai jos, care să ateste că elevul practică organizat, de cel puțin 1 an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (condiţie eliminatorie):

i.carnet de legitimare sportivă (legitimație de sportiv) în disciplina pentru care se constituie clasa, vizat de către forul de specialitate pentru cel puțin unul din ultimii doi ani competiționali (în copie conformă cu originalul);

ii.adeverință de la clubul sportiv/asociația sportivă sau de la unitatea de învățământ cu program sportiv integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puțin un an calendaristic (document original/scanat);

iii.adeverință de la unitatea de învățământ că a participat, în unul din ultimii doi ani școlari, după caz, la etapele județene/ sectoare ale municipiului București, zonale/regionale/municipiul București sau naționale ale competițiilor organizate de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (document original/scanat);

c) adeverință (document original/scanat) de la unitatea de învățământ gimnazial absolvită cu media generală la disciplina educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la această disciplină, în clasele în care a parcurs disciplina (condiție eliminatorie);

d) pot fi admiși în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, doar candidații care au media generală cel puțin 7 (șapte) la disciplina educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII;

2. nota finală la probele de aptitudini (APT) se echivalează cu media generală la disciplina educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la această disciplină, în clasele în care a parcurs disciplina;

3. în cazul în care doi sau mai mulți candidați au medii finale de admitere (MFA) egale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii:

a) locul 1 obținut în unul din ultimii doi ani competiționali la Campionatele naționale organizate de federația națională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;

b) locul 2 obținut în unul din ultimii doi ani competiționali la Campionatele naționale organizate de federația națională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;

c) locul 3 obținut în unul din ultimii doi ani competiționali la Campionatele naționale organizate de federația națională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;

d) participarea, în unul din ultimii doi ani competiționali, la Campionatele naționale organizate de federația națională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;

e) carnet de legitimare sportivă (legitimație de sportiv) în disciplina pentru care se constituie clasa, vizat de către forul de specialitate pentru cel puțin unul din ultimii doi ani competiționali;

f) adeverință de la clubul sportiv/asociația sportivă sau de la unitatea de învățământ cu program sportiv integrat/ suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puțin un an calendaristic;

g) participarea, în unul din ultimii doi ani școlari, la etapele naționale ale competițiilor organizate de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa;

h) participarea, în unul din ultimii doi ani școlari, la etapele regionale/zonale/municipiul București ale competițiilor organizate de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa;

i) participarea, în unul din ultimii doi ani școlari, la etapele județene/sectoare ale municipiului București ale competițiilor organizate de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa;

j) media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;

k) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

l) nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale; m) nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale;

 

  1. în vederea aplicării criteriilor de departajare a candidaților care au medii finale de admitere (MFA) egale, la dosarul de înscriere se depun, după caz (condiție neobligatorie):

a) pentru literele a, b, c și d de la punctul 3 – documente eliberate de federația națională de specialitate;

b) pentru literele g, h și i de la punctul 3 – documente eliberate de inspectoratul școlar de care aparține candidatul.

APLICAȚIA INFORMATICĂ NU PERMITE ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI LA MAI MULTE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

12 iunie 2020 – comunicarea rezultatelor la echivalarea probelor de aptitudini.

OMEC_4.317_21.05.2020_completare metodologie admiteree inv. liceal stat 2020-2021 

ADMITERE LICEU 2020 – PROBE DE APTITUDINI; Metodologia și Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

One thought on “ADMITERE LICEU 2020 – PROBE DE APTITUDINI; Metodologia și Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

Comments are closed.