ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

 

 

Colegiul Național Sportiv ”Cetate” cu sediul în: loc. Deva  str. Axente Sever, nr. 3, jud. Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea posturilor: -posturi vacante contractuale pe perioadă nedeterminată

1 post muncitor necalificat (ajutor ospătar)

2 posturi îngrijitor

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: gimnaziale / liceale

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului:-

Denumirea postului: post vacant contractual pe perioadă nedeterminată

1 post șofer

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul minim al studiilor: absolvent al Școlii Profesionale auto sau certificat de calificare în domeniul auto.

-certificat de pregătire profesională a conducătorului auto (CE ȘI DE)

-posesor permis de conducere categoria BE,  CE, DE

-vechime în specialitate necesară ocupării postului: 5 ani

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 11.05.2016 ora 14,00, la sediul C.N.S. ”Cetate” Deva

Proba practică:- data de 13.05.2016, ora 14,00, la sediul C.N.S. ”Cetate” Deva

Proba de interviu:- data de 17.05.2016, ora 14,00, la sediul C.N.S. ”Cetate” Deva

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  04.05.2016, la sediul Colegiului Național Sportiv ”Cetate” Deva, Str. Axente Sever nr.3, Localitatea Deva, Jud. Hunedoara

Date contact: secretariat C.N.S. ”Cetate” Deva, tel: 0254217015, e-mail cnscetate@yahoo.ro, CIF 4374695

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE

În vederea participării la concursul pentru ocuparea posturilor vacante  de :

 • ÎNGRIJITOR
 • MUNCITOR NECALIFICAT

       CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE la concurs :

– să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre al Uniunii Europene sau a statelor aparținând  Spaţiului Economic European și domiciliul în România;

-cunoaște limba română, scris și vorbit ;

-are vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;

-are capacitate deplină de exerciţiu ;

-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

-îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

-nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚII SPECIFICE  DE PARTICIPARE la concurs :

 1. Dovedește cunoștințe și abilități profesionale necesare pentru a îndeplini, în mod optim, sarcinile și atribuțiile de serviciu ;
 2. Gestionează bunurile, efectuează lucrări de îngrijire a sectorului, rezolvă problemele sau dificultățile intervenite în activitatea curentă prin identificarea soluțiilor adecvate, respectă termenele impuse și / sau cuvenite în îndeplinirea sarcinilor și lucrărilor, dovedește inventivitate în găsirea unor căi de optimizare a activității desfășurate.
 3. Comunică în mod clar, coerent și eficient, în formă scrisă și orală. Explică cu claritate sarcinile și obiectivele stabilite. Reprezintă în limitele competenței, unitatea școlară.
 4. Respectă programul de lucru. Își organizează eficient propria activitate. Utilizează eficient și cu responsabilitate resursele materiale și echipamentele din dotare.
 5. Respectă atribuțiile, sarcinile, deciziile și regulamentele interne. Respectă normele, procedurile de sănătate și securitate a muncii pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității precum și pentru sarcinile suplimentare.

 Dosarul propriu de recrutare al candidaţilor va cuprinde următoarele documente :

a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau ori ce alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitat de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor în copie;

e) cazierul judiciar, sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pe care candidează ( până la data desfăşurării primei probe de concurs se aduce originalul).

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate ;

g) curriculum vitae;

Actele prezentate la alin. b) , c ) și  d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea

  

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

recomandate candidaţilor înscrişi la concursul organizat

în vederea ocupării   posturilor de îngrijitor / muncitor necalificat

TEMATICA:

 • Drepturile angajatului;
 • Obligaţiile angajatului;
 • Încetarea contractului individual de muncă;
 • Răspunderea disciplinară. Sancţiunile disciplinare ale salariaţilor;
 • Curăţarea şi igienizarea spaţiilor, băi, holuri , birouri, vestiare
 • Tehnologia curăţeniei;
 • Curăţirea spaţiilor de folosire comună;
 • Echipamente şi materiale folosite în procesul de curăţenie;
 • Obligaţiile şi drepturile angajaţilor  pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă ;
 • Norme generale de conduită profesională a personalului contractual.

 

BIBLIOGRAFIA:

 

 • Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 Codul muncii , republicata  – art 39, art.40, 55-57; art. 247-248;
 • Norme Generale de Protecţie a muncii – capitolul I şi capitolul II – Titlul II
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare al Colegiului Național Sportiv ”Cetate” Deva
 • Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 – Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE

 

În vederea participării la concursul pentru ocuparea posturilor vacante  de :

 • șofer

 

       CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE la concurs :

 

 1. să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre al Uniunii Europene sau a statelor aparținând  Spaţiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit ;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;
 1. are capacitate deplină de exerciţiu ;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 1. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 2. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDIȚII SPECIFICE  DE PARTICIPARE la concurs :

 

Dovedeşte cunoştinţe şi abilităţi profesionale necesare pentru a îndeplini, în mod optim, sarcinile şi atribuţiile de serviciu;

Îşi actualizează  permanent cunoştinţele profesionale şi valorifică  experienţa dobândită;

Întreţine în stare de funcţionare maşinile din dotare;

– Asigură transportul pentru aprovizionarea cantinei şi a şcolii cu materialele necesare în funcţie   de solicitări,  răspunde de marfa achiziționată cantitativ și calitativ și o predă la magazie împreună cu documentele aferente;

– Asigură transportul salariaţilor la Inspectoratul Şcolar şi la alte instituţii pentru probleme de serviciu, la concursuri și competiții pentru toate disciplinele sportive, colaborează cu însoțitorii grupurilor de elevi sportivi;

– Se preocupă de economisirea combustibilului, lubrifianţilor, materialelor de întreţinere si pieselor de schimb;

– Efectuează reparaţii curente, de întreţinere și curățenie a autovehiculului;

– Asigură vizarea zilnică a foilor de parcurs de către reprezentantul unităţii şi de către beneficiarii curselor;

– Predă foile de parcurs din ziua respectivă, după efectuarea tuturor operaţiunilor, la sfârşitul programului, administratorului unităţii de învăţământ, responsabilului cu  parcul auto;

– Rezolvă problemele sau dificultăţile intervenite în activitatea curentă prin identificarea soluţiilor adecvate;

                  – Respectă termenele impuse şi/sau cuvenite  în îndeplinirea sarcinilor şi lucrărilor;

– Dovedeşte inventivitate în găsirea unor căi de optimizare a activităţii desfăşurate;

– Comunică în mod clar, coerent şi eficient, în formă scrisă şi orală;

– Explică cu claritate sarcinile şi obiectivele stabilite;

– Reprezintă, în limitele competenţei, unitatea şcolară;

– Respectă programul de lucru, 7,00 – 15,00

 • Programul zilnic este modificat în funcţie de cerinţele specifice ale unităţii, activitatea desfăşurându-se conform programarilor conducătorului parcului auto;

-Îşi organizează eficient propria activitate;

-Utilizează  eficient şi cu responsabilitate  resursele materiale şi echipamentele din dotare;

-Respectă  atribuţiile, sarcinile, deciziile şi regulamentele interne;

-Respectă normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii  pentru toate tipurile de   activităţi       desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi pentru sarcinile suplimentare.

 Dosarul propriu de recrutare al candidaţilor va cuprinde următoarele documente :

a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau ori ce alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitat de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor în copie;

e) cazierul judiciar, sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pe care candidează ( până la data desfăşurării primei probe de concurs se aduce originalul).

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. Pentru conducătorii auto – analize medicale conform fișei Tip A (B) și aviz psihologic ;

g) permis de conducere toate categoriile și copii xerox ale acestora ;

h) curriculum vitae;

Actele prezentate la alin. b) , c ) și  d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea

 

  TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

recomandate candidaţilor înscrişi la concursul organizat

în vederea ocupării   posturilor de șofer

TEMATICA:

 • Cunoștințe de legislație rutieră;
 • Cunoștințe de mecanică auto;
 • Timpul de conducere;
 • Pauze și perioade de odihnă.

 

BIBLIOGRAFIA:

 

 • Ordonanța de Urgență nr.195/2002 republicată în M.O., partea I, 670 din 03.08.2006 privind circulația pe drumurile publice – Textul actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în M.O., partea I, până la 31 ianuarie 2011 (Noul cod rutier);
 • Curs legislație rutieră, mecanică, prim ajutor, conduită preventivă. Editura SHIK 2014;
 • Chestionar pentru obținerea permisului de conducere auto – Editura Național 2014;
 • Reglementări Naționale în domeniul Transporturilor Rutiere – IFPTR 2006;
 • Manualul șoferului – IFPTR 2005.

 

 

CALENDAR DE DESFĂȘURARE A  CONCURSULUI

Pentru posturile  declarate vacante

 

 • Concursul constă într-o probă scrisă,  practică și interviu ;
 • Organizarea și defășurarea concursului are loc la sediul Colegiului Național Sportiv ”Cetate” Deva;

 

Nr. crt. Etape concurs Data / perioada
1 Depunerea dosarelor până la 04.05.2016,  ora 12,00
2 Selecția dosarelor 05.05.2016 – 06.05.2016
3 Rezultatul selecției dosarelor 06.05. 2016,  ora 10,00
4 Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor până la 06.05.2016,  ora 14,00
5 Afișarea rezultatelor după contestații 06.05.2016,  ora 16,00
6 Proba  scrisă (pentru postul de șoferi) 11.05.2016 , ora 14,00
7 Rezultat probă scrisă 12.05.2016,  ora 12,00
8 Depunerea contestațiilor – rezultate probă  scrisă până la 12.05.2016, ora 16,00
9 Afișarea rezultatelor după contestații 12.05.2016, ora 18,00
10 Proba practică 13.05.2016, ora 14,00
11 Rezultate proba practică 16.05.2016, ora 12,00
12 Depunerea contestațiilor – rezultate probă

practică

Până la 16.05.2016, ora 15,00
13 Afișarea rezultatelor după contestații 16.05.2016, ora 17,00
14 Interviu 17.05.2016, ora 14,00
15 Rezultat probă interviu 18.05.2016, ora 12,00
16 Depunerea contestațiilor – rezultat interviu până la 18.05.2016, ora 15,00
17 Afișarea rezultatelor după contestații 18.05.2016, ora 17,00
18 Afișarea rezultatelor FINALE 19.05.2016, ORA 12,00 

 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Sunt declarați admiși la proba practică, pentru accesul în etapa următoare candidații care au obținut minim 50 de puncte.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba practică, respectiv interviu, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei  și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișarea la sediul Colegiului Național Sportiv ”Cetate” Deva, imediat după soluționarea contestațiilor.

În conformitate cu art. 32 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare :

 • În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor până la ora 16 a zilei respective.
 • În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Rezultatele finale se afișează la sediul Colegiului Național Sportiv ”Cetate” Deva, în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32, alin.2 pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii ”Admis” sau ”Respins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCURS POSTURI VACANTE

7 thoughts on “CONCURS POSTURI VACANTE

Leave a Reply