Colegiul National Sportiv “Cetate” din Deva,

 

                       organizează  concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

  3  POSTURI  VACANTE  ȘOFER   – perioadă nedeterminată

 • Denumirea postului: șofer
 • Nivelul studiilor: absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat
 • Certificat de calificare în domeniul auto
 • Vechime minimă în specialitatea postului 5 ani
 • Posesor permis de conducere categoria BE, CE, DE
 • Certificat de pregătire profesională a conducătorului auto (CE ȘI DE)
 • Data, ora și locul de desfășurare a concursului: 04.2016, ora 14,00 la Colegiul Național Sportiv ”Cetate”, Str. Axente Sever nr.3, Deva, jud. Hunedoara
 • Data limită de depunere a dosarelor: 04.2016, ora 12,00
 • Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs: telefon : 0254217015, e-mail cnscetate@yahoo.ro, CIF 4374695

CONDIŢII DE PARTICIPARE

În vederea participării la concursul pentru ocuparea posturilor vacante  de șofer

       CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE la concurs :

 1. să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre al Uniunii Europene sau a statelor aparținând  Spaţiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit ;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu ;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDIȚII SPECIFICE  DE PARTICIPARE la concurs :

 

Dovedeşte cunoştinţe şi abilităţi profesionale necesare pentru a îndeplini, în mod optim, sarcinile şi atribuţiile de serviciu;

Îşi actualizează  permanent cunoştinţele profesionale şi valorifică  experienţa dobândită;

Întreţine în stare de funcţionare maşinile din dotare;

– Asigură transportul pentru aprovizionarea cantinei şi a şcolii cu materialele necesare în funcţie   de solicitări și răspunde de marfa achiziționată cantitativ și calitativ și le  predă la magazie împreună cu documentele aferente;

– Asigură transportul salariaţilor la Inspectoratul Şcolar şi la alte instituţii pentru probleme de servici, la concursuri și competiții pentru toate disciplinele sportive, colaborează cu însoțitorii grupurilor;

– Se preocupă de economisirea combustibilului, lubrefianţilor, materialelor de întreţinere si pieselor de schimb;

– Efectuează reparaţii curente, de întreţinere și curățenie a autovehiculului;

– Asigura vizarea zilnică a foilor de parcurs de către reprezentantul unităţii şi de către beneficiarii curselor;

– Predă foile de parcurs din ziua respectivă, după efectuarea tuturor operaţiunilor, la sfârşitul programului, administratorului unităţii de învăţământ, responsabilului cu  parcul auto;

– Rezolvă problemele sau dificultăţile intervenite în activitatea curentă prin identificarea soluţiilor adecvate;

                  – Respectă termenele impuse şi/sau cuvenite  în îndeplinirea sarcinilor şi lucrărilor;

– Dovedeşte inventivitate în găsirea unor căi de optimizare a activităţii desfăşurate;

– Comunică în mod clar, coerent şi eficient, în formă scrisă şi orală;

– Explică cu claritate sarcinile şi obiectivele stabilite;

– Reprezintă, în limitele competenţei, unitatea şcolară;

– Respectă programul de lucru, 7,00 – 15,00

 • Programul zilnic este modificat în funcţie de cerinţele specifice ale unităţii, activitatea desfăşurându-se conform programarilor conducătorului parcului auto;

-Îşi organizează eficient propria activitate;

-Utilizează  eficient şi cu responsabilitate  resursele materiale şi echipamentele din dotare;

-Respectă  atribuţiile, sarcinile, deciziile şi regulamentele interne;

-Respectă normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii  pentru toate tipurile de activităţi       desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi pentru sarcinile suplimentare.

 

 

Dosarul propriu de recrutare al candidaţilor va cuprinde următoarele documente :

 

 1. a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau ori ce alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitat de autoritatea sau instituția publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor în copie;
 5. e) cazierul judiciar, sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pe care candidează ( până la data desfăşurării primei probe de concurs se aduce originalul).
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. Pentru conducătorii auto – analize medicale conform fișei Tip A (B) și aviz psihologic ;
 7. g) permis de conducere toate categoriile și copii xerox ale acestora ;
 8. h) curriculum vitae;

 

Actele prezentate la alin. b) , c ) și  d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

recomandate candidaţilor înscrişi la concursul organizat

în vederea ocupării   posturilor de șofer

TEMATICA:

 • Cunoștințe de legislație rutieră;
 • Cunoștințe de mecanică auto;
 • Timpul de conducere;
 • Pauze și perioade de odihnă.

 

BIBLIOGRAFIA:

 

 • Ordonanța de Urgență nr.195/2002 republicată în M.O., partea I, 670 din 03.08.2006 privind circulația pe drumurile publice – Textul actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în M.O., partea I, până la 31 ianuarie 2011 (Noul cod rutier);
 • Curs legislație rutieră, mecanică, prim ajutor, conduită preventivă. Editura SHIK 2014;
 • Chestionar pentru obținerea permisului de conducere auto – Editura Național 2014;
 • Reglementări Naționale în domeniul Transporturilor Rutiere – IFPTR 2006;
 • Manualul șoferului – IFPTR 2005.

 

CALENDAR DE DESFĂȘURARE A  CONCURSULUI

Pentru posturile  declarate vacante

 Concursul constă într-o probă scrisă,  practică și interviu ;

 • Organizarea și defășurarea concursului are loc la sediul Colegiului Național Sportiv ”Cetate” Deva;

 

Nr. crt. Etape concurs Data / perioada
1 Depunerea dosarelor până la 06.04.2016,  ora 12,00
2 Selecția dosarelor 07.04.2016 – 08.04.2016
3 Rezultatul selecției dosarelor 08.04. 2016,  ora 12,00
4 Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor până la 08.04.2016,  ora 16,00
5 Afișarea rezultatelor după contestații 11.04.2016,  ora 12,00
6 Proba  scrisă 14.04.2016 , ora 14,00
7 Rezultat probă scrisă 15.04.2016,  ora 14,00
8 Depunerea contestațiilor – rezultate probă  scrisă până la 18.04.2016, ora 12,00
9 Afișarea rezultatelor după contestații 18.04.2016, ora 16,00
10 Proba practică 19.04.2016, ora 14,00
11 Rezultate proba practică 20.04.2016, ora 12,00
12 Depunerea contestațiilor – rezultate probă

practică

Până la 20.04.2016, ora 14,00
13 Afișarea rezultatelor după contestații 20.04.2016, ora 17,00
14 Interviu 21.04.2016, ora 14,00
15 Rezultat probă interviu 21.04.2016, ora 18,00
16 Depunerea contestațiilor – rezultat interviu până la 22.04.2016, ora 10,00
17 Afișarea rezultatelor după contestații 22.04.2016, ora 13,00
18 Afișarea rezultatelor FINALE 22.04.2016, ORA 14,00 

 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Sunt declarați admiși la proba practică, pentru accesul în etapa următoare candidații care au obținut minim 50 de puncte.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba practică, respectiv interviu, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei  și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișarea la sediul Colegiului Național Sportiv ”Cetate” Deva, imediat după soluționarea contestațiilor.

În conformitate cu art. 32 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare :

 • În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor până la ora 16 a zilei respective.
 • În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Rezultatele finale se afișează la sediul Colegiului Național Sportiv ”Cetate” Deva, în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32, alin.2 pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii ”Admis” sau ”Respins”.

CONCURS OCUPARE POSTURI VACANTE – ȘOFER

3 thoughts on “CONCURS OCUPARE POSTURI VACANTE – ȘOFER

Leave a Reply