Detalii anunt

Tip anunt:  Achizitie directa

Tip contract: Lucrari

Denumirea achizitie: ” Lucrări de reabilitare a Sălii de gimnastica” din DEVA,str. Axente Sever nr. 3

CPV: 45453000-7-Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

Descrierea contractului: Lucrări de reabilitare a Sălii de gimnastica” din DEVA,str. Axente Sever nr. 3 conform caiet de sarcini nr. 5458/8.07.2020

Valoarea estimata fara TVA: 414.613 lei

Conditii contract: Durata prestatiei: 120 de zile, de la semnarea contractului si emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.    Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului. Garantia tehnica a lucrarilor executate este de 36 luni.

Conditii participare: Oferta va contine A. Scrisoare de înaintare – formular 1: B. Formular de ofertă și anexa la formular de ofertă – formular 2 C. Documente  de calificare: D. Propunerea tehnică : conform cerintelor din Caiet de sarcini – devizul ofertă însoțit de listele cu consumurile de materiale, manoperă, utilaj, transport și graficul de execuție. Oferta  va fi intocmita pe baza listelor de cantitati anexate documentatiei.   Devizul oferta se va intocmi pe baza listelor de cantitati, incadrarile lucrarilor facandu-se pe baza „Indicatoarelor de norme de deviz – editiile 1981-2002”.

Criterii adjudecare:   Va fi selectata oferta care a fost transmisa in timp util, pana la data si ora stabilite in anuntul de publicitate, respectiv 22.07.2020 ora 12.00, care indeplineste toate cerintele din Caietul de sarcini si care are pretul cel mai scazut, in Lei, fara TVA

Termen limita primire oferte: 22.07.2020 ora 12.00

Informatii suplimentare: Operatorii economici interesati pot solicita Documentatia de atribuire, in format electronic  la adresa sportiv@lpscetatedeva.ro, sau in scris la sediul autoritatii contractante.   Ofertantii vor depune oferta (documente de calificare, propunere tehnica si propunere financiara in sistem plic inchis dublu la Registratura autoritatii contractante. Intr-un plic exterior se introduc doua plicuri sigilate,separate . Plicul A , cu mentiunea Oferta Tehnica va cuprinde toate documentele ofertei,altele decat oferta financiara .Oferta financiara se introduce in plicul B. Se vor prezenta un set original si un set copie din fiecare plic. Pe plicul exterior sigilat se va mentiona adresa autoritatii contractante si denumirea ofertei . Ofertantul declarat castigator, va posta oferta si in SEAP-catalog electronic. Data limita de depunere a ofertelor   este 22.07.2020, ora 12.00.   Persoana de contact : Amalia Catană, tel:0735782024.

Anunț